Company Profile

เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินงานด้านการผลิต จัดจำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากเหล็กเคลือบคุณภาพ สูง นำมาผลิตขึ้นรูปเป็นหลังคา ผนัง, ฝ้า, เพดาน, แป เหล็ก, หลังคาพร้อมฉนวน P.U. และอิื่นๆ อีกมากมาย โดยใส่ใจในคุณภาพและบริการ เพื่อตอบสนองความ ต้องการ ของลูกค้า ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 เพื่อดำเนินงานด้าน เหล็กเคลือบคุณภาพสูง และ มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน ที่มี เครื่องจักรอันทันสมัยได้มาตรฐานครบครันสำหรับ งานโครงสร้าง หลังคา และผนังเหล็กเคลือบ

VISION

เป็นผู้นำในการนำเสนอวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป สำหรับพัฒนาหลังคา,ฝ้า, ด้วยแผ่นเหล็กชุบอลูซิงค์ และโครงสร้างเหล็กชุบกาวาไนซ์(Galvanize) พร้อมฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูง ผนังสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา (PIR Sandwich Panel) ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ทันสมัยถูกต้องและคุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้บริโภค โดยพัฒนาพนักงาน อย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

MISSION

นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ
และนวัฒกรรมที่เป็นเลิศ

อบรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนใกล้เคียง
และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาชุมชน

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและสมดุลให้กับผู้เกี่ยวข้อง
(Stockholder) ทั้งผู้ถือหุ้น ,พนักงาน ,คู่ค้า และลูกค้า

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ มีความปลอดภัย
และบรรยากาศที่ดี เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

CERTIFICATEDบริษัท มั่นคง สตีล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Bereau Veritas Quality International (BVQI) และมีการตรวจสอบติดตามการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการบริหารงานอย่างมีระบบและยั่งยืน