Sandwich Panel

NEXT STEP FOR TOTAL ENERGY SAVING BUILDING

จากประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตและติดตั้งหลังคาพร้อมฉนวน โพลียูรีเทนมาอย่างยาวนาน ทำให้ทางบริษัททราบถึงแนวโน้มความต้องการที่สูงขึ้นของการก่อสร้าง อาคารประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะการเลือกวัสดุก่อสร้างที่ป้องกัน ความร้อนที่ถูกส่งผ่านเข้าไปสู่ตัวอาคาร ทั้งในส่วนของผนัง เพดาน และหลังคา ซึ่งหากวัสดุที่เลือกใช้ในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมการส่งผ่านพลังงานความร้อนจากภายนอกได้มาก จะส่งผลดีให้ ภาระในการทำความเย็นของตัวอาคารลดลงอย่างมาก ซึ่งลูกค้าที่ใช้อาคารประหยัดพลังงานจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากอาคารที่มี ภาระการนำความร้อนต่ำ ในการลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าและการปรับ ลดของอุณหภูมิอย่างชัดเจน

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า ทางบริษัท มั่นคงสตีล จำกัด จึงได้ขยายสายการผลิตไปสู่ ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูปทั้งในส่วนผนังและเพดาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์การเป็น ผลิตภัณฑ์เพื่ออาคารประหยัด พลังงานที่สมบูรณ์แบบ โดยได้นำเข้าเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัยล่าสุดระดับโลก สามารถผลิตแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีความแข็งแรง สวยงาม ทนทาน มีมาตรฐานและคุณภาพสูงระดับสากล เหมาะสำหรับการใช้งานใน อาคารทุกประเภท ทั้งในส่วนของ อาคารสำนักงาน อาคารเพื่อการพักอาศัย และอาคารอุตสาหกรรมต่างๆ

MKS PANEL (MKSP)

MKS PANEL (MKSP) หรือแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปของบริษัท MKS ผลิตจากเครื่องจักรอัตโนมัติระบบอินเจคชั่น (Injection) ที่ทันสมัยและมี มาตรฐานระดับโลก ทำให้ได้แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่มีความ เรียบสม่ำเสมอ สวยงาม แข็งแรง มีความเที่ยงตรงสูง และมีคุณสมบัติเป็นเลิศ อีกทั้งยังเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความหนาและสีที่หลากหลาย ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมคลีนรูม อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมห้องเย็น ศูนย์ กระจายสินค้า รวมถึงผนังภายนอกอาคารอื่นๆ

 • ระบบรอยต่อ Z-LOCK ให้ความแข็งแรงสูงสุด Excellent of Z-LOCK joint detail

 • ฉนวน PIR ความหนาแน่นสูง (40 kg/m3, 2.5 lb/ft3) ให้ความแข็งแรงสูงกว่า High density PIR insulation (40 kg/m3, 2.5 lb/ft3)
 • PIR สูตรพิเศษ ให้ค่า k น้อยที่สุด สามารถต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยม PIR insulation core excellent k values
 • ฉนวนต้านทานการติดและลุกลามของไฟ Firesafe system effective fire resistance
 • สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในที่แตกต่างจากภายนอกได้เป็นอย่างดี Effective heat barrier manages extreme internal / external differentials
 • ฉนวนระบบเซลล์ปิดช่วยป้องกันการส่งผ่านและการก่อเกิดความชื้น Closed cell insulation eliminates moisture ingress and performance
 • เป็นฉนวนที่ไม่มีเส้นใยที่ทำร้ายสุขภาพ Fiber-free core no fugitive fibers
 • ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย -185 �C ถึง +120�C Operating Temperature Range -185�C to +120 �C

ข้อแตกต่างระหว่างฉนวนโพลีไอโซไซยานูเรท (PIR) และฉนวนโพลียูรีเทน (PU)

ฉนวนโพลียูรีเทน (PU) จัดเป็น ฉนวนที่มีคุณสมบัติเด่นที่สุดใน เรื่องของการต้านทานการส่งผ่าน ความร้อน แต่มีจุดอ่อนที่สำคัญคือ ติดไฟได้ง่ายและลุกลามอย่าง รวดเร็ว อีกทั้งยังปล่อยก๊าซพิษ ไซยาไนด์ระหว่างการเผาไหม้ ซึ่ง เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยในอาคาร เป็นอย่างมาก ต่อมาจึงเกิดการพัฒนาฉนวน โพลีไอโซไซยานูเรท (PIR) ขึ้น ซึ่งมี คุณสมบัติทางเคมีโดยทั่วไปเหมือน โพลียูรีเทน แต่มีองค์ประกอบทางเคมีบ้างชนิดที่ถูกพัฒนาให้แข็งแรงกว่า ส่งผลให้ฉนวนโพลีไอโซไซยา- นูเรทมีความแข็งแรงแตกหักยาก มีคุณสมบัติการต้านทานการส่งผ่านความร้อนที่ดีเยี่ยม และสามารถทนไฟได้นาน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป โพลีไอโซไซยานูเรทได้รับความ นิยมสูงสุดในการนำมาใช้เป็น แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูป สำหรับอาคารต่างๆ ทั้งในส่วนของ ผนังและหลังคาของอาคาร

แผ่นผนังภายใน : CRP AntibacterialTM G300 Z275 steel / สี Off White

เหล็กเคลือบสีซีอาร์พี แอนตี้ แบคทีเรีย (CRP AntibacterialTM steel) มีสารป้องกันแบคทีเรีย Microban ซึ่งมีประสิทธิภาพในการต่อต้านแบคทีเรีย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคที- เรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่น คราบ สกปรก การเป็นพิษของอาหาร และอาการแพ้ต่างๆ ได้ โดยคุณสมบัติในการป้องกันแบคทีเรียจะไม่ถูกล้างออก คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

 • ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง (Cross-Contamination)

 • ช่วยป้องกันบริเวณพื้นที่ที่ยากต่อการทำความสะอาด
 • ต่อต้านการกัดกร่อน ทำให้ห้องเย็นมีความทนทาน
 • ไม่เป็นพิษ ปลอดภัยต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 • ผ่านมาตรฐานเกรดอาหาร (Food Grade) ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐ- อเมริกา USDA (United States Department of Agriculture)

แผ่นผนังภายนอก : Steel co lor jis standar d / สี Grey

เหล็กเคลือบสีที่ถูกออกแบบมา เพื่อป้องกันคราบฝุ่นละอองสะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความงดงามและคงทน

 • แผ่นโลหะเคลือบด้วยสังกะสีที่ปริมาณการเคลือบ 275 กรัม (Z275)

 • แผ่นโลหะเคลือบด้วยสารผสม อลูมิเนียม 55% สังกะสี 43.5% ซิลิคอน 1.5% (AZ150)

PRODUCT DATA and TECHNICAL DESIGN

MKS PANEL (MKSP) สามารถผลิตได้ในขนาดของความยาวและความหนาที่ลูกค้าต้องการ โดยการพิจารณาเลือกใช้ความหนาของแผ่นฉนวนกันความร้อน สำเร็จรูปนั้นจะพิจารณาโดยมุ่งเน้นต่อเรื่องอุณหภูมิการใช้ภายในห้องเป็น สำคัญ (ตามข้อมูลตารางการเปรียบเทียบความหนาของฉนวนที่ควรเลือกใช้ ณ อณุหภมิต่างๆ) และควรพจิารณาเลือกใช้แผ่นฉนวนกันความร้อนสำเร็จรูปในความหนาซึ่งก่อให้เกิดการถ่ายเทความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ไม่เกิน 10 w/m2 (See IACSC Code of Practice for the design of Cold storage Envelopes)