Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

Business Structure

บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย และติดตั้งหลังคา และผนังอาคาร รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยใช้วัตถุดิบในกลุ่มเดียวกัน คือ เหล็กเคลือบกันสนิมชุบสี ทั้งชนิด PPGI และ PPGL โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้วัสดุมุงหลังคา มาผลิตผนังเหล็กพร้อมฉนวนที่ใช้ได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบ ให้มีคุณประโยชน์กับผู้ใช้งานมากขึ้น ด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งนวัตกรรมนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ ด้วยการยอมรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าผู้ใช้งาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทจึงมีการเติบโตมาเป็นลำดับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี พ.ศ.2537 จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ประกอบธุรกิจตั้งแต่การผลิต ออกแบบ ตลอดจนติดตั้งให้ลูกค้าโดยดำเนินการภายใต้นิติบุคคลดังต่อไปนี ้

บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นกิจการแกนหลักที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000 บาท และมีโรงงานแห่งแรก ซึ่งมีพื้นที่รวม 11 ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 222 ตำบลม้าบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี กิจการได้เติบโตมาเป็นลำดับ และขยายมาตั้งโรงงานแห่งใหม่ซึ่งมีพื้นที่ 80 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ 9 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไม่ห่างจากโรงงานเดิมมากนัก เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น และรองรับการขยายตัวในอนาคต ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 234 คน รองรับการผลิตหลังคาและผนังประเภทต่างๆ ได้ปีละประมาณ 600,000 ตารางเมตร นอกจากโรงงาน และสำนักงานใหญ่ดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีสำนักงานสาขากรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1/348 ซอยอ่อนนุช 59/1 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลอีกด้วย

บริษัท เอ็ม เค เอส ไอ อินเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการติดตั้งหลังคา และผนังให้กับลูกค้าที่ซื้อแผ่นหลังคาและผนังจาก บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท มีพนักงานรวม 50 คน รองรับการติดตั้งหลังคา ได้ปีละประมาณ 500,000 – 700,000 ตารางเมตร ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัท เพื่อสร้างมาตรฐานการติดตั้งที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ แสวงหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในการติดตั้งหลังคา รวมถึงการสรรหาวิธีการ และวัสดุชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูงขึ้น และยังช่วยอบรม และพัฒนาผู้ติดตั้งรายย่อย ที่เข้ามารับงานติดตั้งหลังคาของบริษัทให้กับลูกค้า ให้ได้คุณภาพในระดับที่ยอมรับได้

บริษัท มั่นคง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาไซโล สำหรับเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวเปลือก, ข้าวโพด เป็นต้น โดยไซโลดังกล่าว จะใช้แผ่นเหล็กเมทัลชีท ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ เป็นวัสดุหลัก สำหรับการขึ้นรูปเป็นเกลียว เพื่อประกอบเป็นถังไซโลขนาดใหญ่ ประกอบกับระบบอัจฉริยะ สำหรับการรักษาระดับความชื้น และอุณหภูมิในถังไซโล เพื่อให้ข้าวเปลือกที่เก็บรักษา คงสภาพความสดใหม่ให้ยาวนาน สืบเนื่องจากประเทศไทยของเรามีความสามารถในการผลิตข้าว ที่มีคุณภาพดีเป็นลำดับแรกๆ ของโลก และสามารถผลิตได้โดยเฉลี่ย ปีละไม่ต่ำกว่า 12 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคในประเทศ มีประมาณร้อยละ 55 หรือ 6.7 ล้านตัน ที่เหลือเป็นการส่งออก ถ้าเราสามารถป้อนข้าวสารที่สดใหม่มีคุณภาพสม่ำเสมอได้ตลอดทั้งปี ก็จะแก้ปัญหาราคาส่งออกข้าวที่ตกต่ำในช่วงผลิตผลออกสู่ตลาดตามฤดูกาลได้เป็นอย่างด

บริษัท ไดนามิค แอคเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นการขยายธุรกิจล่าสุดของกลุ่มบริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต และจำหน่าย ประตูและหน้าต่าง ชนิดพิเศษ ที่ใช้สำหรับห้องเย็น (Cold Storage) และห้องสะอาดพิเศษ (Clean Room) ซึ่งใช้สำหรับ ผลิตยา หรือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานระดับการปนเปื้อนสูง ลูกค้ากลุ่มนี้มีการขยายตัวค่อนข้างสูง ทั้งการทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และการยกระดับวัสดุที่มีคุณสมบัติดีกว่า ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ในขณะเดียวกัน บริษัทมีการกำหนดราคาที่สมเหตุสมผล ซึ่งทำให้เป็นธุรกิจที่มีอนาคตของกลุ่มบริษัทอีกธุรกิจหนึ่ง

กิจการทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดบ้านเราในปัจจุบันอย่างเด่นชัด ในขณะที่มีราคาใกล้เคียงกัน หรือสูงกว่าไม่มาก และต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีมาตรฐานทัดเทียมกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ภายใต้ราคาที่ต่ำกว่าอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังมีวัตถุประสงค์ที่จะกำกับดูแล ให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน เพื่อให้กิจการเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยสร้างชาติ สร้างสังคมที่ดี สืบไป